Zásady ochrany osobních údajů

Správce (administrátor) vašich osobních údajů podle článku 4 bodu 7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), společnost :

Standardní BPPO s. r. o.
Jelšavská Teplica 1
049 16 Gemerské Teplice

ID : 50 256 220

Kontaktní údaje správce jsou :
E-mail: standartbppo@gmail.com
Telefon: 0902 074 235 / 0904 438 906

(dále v zásadách jen „provozovatel“)

Zásady zpracování osobních údajů a systém ochrany údajů podle GDPR

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů správcem o subjektech údajů všech kategorií jsou následující ustanovení GDPR, resp. nového zákona o ZOOÚ:

zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, – podle čl. 1 lit. (b) ZOOÚ, resp. Čl. 6 litrů. b) GDPR.
(objednávky, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, rámcové smlouvy, pracovní smlouvy, životopisy….).

Podle § 78 odst. 3 ZOOÚ je správce, který je zaměstnavatelem subjektu údajů, oprávněn poskytnout jeho osobní údaje nebo zveřejnit jeho osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance nebo zaměstnanecké číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce,
telefonní číslo, faxové číslo, e-mailovou adresu pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele, pokud je to nezbytné v souvislosti s plněním pracovních povinností, služebních povinností nebo funkčních povinností subjektu údajů. Zpřístupnění nebo zveřejnění osobních údajů nesmí narušit důstojnost, respekt a bezpečnost subjektu údajů. (podrobnosti o personálu)

zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, – podle čl. 1 lit. (c) ZOOÚ, resp. Čl. 6 litrů. c) GDPR (katastrální zákon, obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o zdravotním pojištění, zákon o sociálním pojištění, zákon o daních z příjmů….).
zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (zákon č. 124/2006 Sb., zákon č. 311/2001 Sb., zákon č. 314/2001 Sb., zákon č. 18/2018 Sb., zákon č. 395/2002 Sb. atd. ) nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě, – podle čl. 1 lit. (f) ZOOÚ, resp. Čl. 6 litrů. (f) GDPR
další zpracování osobních údajů pro účely archivace, vědecké účely, účely historického výzkumu nebo statistické účely za předpokladu, že je v souladu se zvláštním předpisem a že jsou zavedeny odpovídající záruky na ochranu práv subjektu údajů.

Prohlášení:

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů plníme všechny právní povinnosti vyžadované platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a proto:

vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze na základě výše popsaných platných právních důvodů.
Tímto plníme naši informační povinnost vůči subjektům údajů podle článku 13 GDPR.
umožníme vám uplatnění a splnění vašich práv podle nového zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR a budeme vás při tom podporovat.

Postižené osoby:

– Smluvní a předsmluvní obchodní partneři

– Zákazníci provozovatele

– Zaměstnanci provozovatele

Účely zpracování:

Osobní údaje, které nám svěříte, zpracováváme pro následující účely:

Smluvní/předsmluvní partneři a zákazníci provozovatele:
identifikace smluvní strany
poskytování dohodnuté služby
Jak dlouho budeme vaše osobní údaje shromažďovat?

Správce zaručuje, že osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v předmětné smlouvě nebo jinak budou zpracovávány v informačních systémech v souladu se zásadou minimalizace uchovávání a v případě, že účel zpracování již není naplňován, správce zaručuje výmaz osobních údajů. V případě, že jsou výše uvedené osobní údaje zpracovávány za jiným účelem, než který je stanoven v tomto článku, musí být subjekt údajů o tomto účelu i o právním základu takového zpracování informován před jeho zahájením.
Správce zaručuje, že bude zpracovávat osobní údaje zaměstnanců pro účely uvedené v těchto zásadách nejdéle po dobu trvání pracovního poměru, nebo pokud to vyžaduje zvláštní předpis, po dobu stanovenou tímto předpisem.
Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Zavedli jsme veškerá možná technická a organizační opatření, abychom zabránili zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám (zpracovatelům, příjemcům)

K vašim osobním údajům mají přístup oprávněné osoby pověřené správcem, které jsou vázány mlčenlivostí a proškoleny v oblasti bezpečnosti zpracování.

Většinu operací zpracování zvládáme sami a nepotřebujeme 3. Strany.
K zajištění některých specifických operací zpracování, které nejsme schopni zajistit vlastními silami, využíváme služeb zprostředkovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou vázáni zprostředkovatelskou smlouvou v souladu s GDPR.

Jsou poskytovateli následujících platforem a služeb:

Dodavatel účetních služeb
Poskytovatel IT služeb
Předávání údajů mimo Evropskou unii

Údaje zpracováváme pouze v Evropské unii nebo v zemích, které poskytují úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou údajů :

V souvislosti s ochranou údajů máte řadu práv. Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Máte právo na informace, které jsou již splněny těmito zásadami ochrany osobních údajů. – informační povinnost

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli požádat a my vám do 30 dnů zdokumentujeme, jaké osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se něco změní nebo pokud zjistíte, že některé z vašich osobních údajů jsou zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu svých osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete uplatnit, pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nepřesně, pokud se domníváte, že je zpracováváme protiprávně, ale nechcete, abychom všechny vaše údaje vymazali, nebo pokud máte námitku proti zpracování.

Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účely zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut): dalším vaším právem je právo na výmaz v případě, že neexistuje žádný právní základ, který by nás opravňoval nebo. právní povinnost, která nám ukládá zpracovávat vaše osobní údaje. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje z našeho systému, jakož i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, a to v zákonné lhůtě.

Právo na přenositelnost údajů V případech stanovených nařízením máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud tímto právem nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů Správcem pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu.

Právo odvolat souhlas : pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účel, pro který jste souhlas udělili.

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem ve Slovenské republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk Budeme velmi rádi, pokud nás o tomto podezření nejprve informujete, abychom s tím mohli něco udělat a napravit případné pochybení.

Jak můžete tato práva uplatnit?

Se svým požadavkem se na nás můžete obrátit některým z následujících způsobů:

e-mailem : na adresu standartbppo@gmail.com,písomne nebo osobním doručením na adresu Štandart BPPO, s.r.o , Jelšavská Teplica 1, 049 16, Gemerské Teplice, IČ: 50 256 220.

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, na této adrese

Hranice 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Id:

ID: 36064220

ČÍSLO DIČ: 2021685985

Sekretariát úřadu:

+421 /2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Registr: pondělí – čtvrtek: 8:00 – 15:00 hod.

Pátek: 8:00 – 14:00

Zásady používání souborů cookie

Co jsou to soubory cookie?

Stejně jako na téměř všech profesionálních webových stránkách, i na těchto stránkách se používají soubory cookie, což jsou malé soubory, které se stahují do vašeho počítače za účelem zlepšení poskytovaných služeb. Na této stránce je popsáno, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a proč někdy potřebujeme tyto soubory ukládat. Poskytneme vám také informace o tom, jak můžete ukládání souborů cookie zabránit, což však může zhoršit nebo „přerušit“ některé prvky funkčnosti těchto webových stránek. Další obecné informace o souborech cookie naleznete v článku HTTP cookies na Wikipedii.

Jak používáme soubory cookie

Soubory cookie používáme z různých důvodů, které jsou uvedeny níže. Bohužel ve většině případů neexistují standardizované způsoby, jak soubory cookie zakázat, aniž by došlo k úplnému zablokování funkcí a vlastností, které na těchto stránkách poskytují. Pokud si nejste jisti, zda soubory cookie potřebujete, doporučujeme ponechat všechny soubory cookie povolené, pokud jsou používány k poskytování služby, kterou používáte.

Zakázání souborů cookie

Nastavení souborů cookie můžete zabránit úpravou nastavení ve svém prohlížeči (jak to provést, najdete v nápovědě svého prohlížeče). Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí souborů cookie ovlivní funkčnost této a mnoha dalších webových stránek, které navštěvujete. Vypnutí souborů cookie obvykle vede také k deaktivaci některých funkcí a vlastností těchto stránek. Proto doporučujeme soubory cookie nezakázat.

Soubory cookie, které nastavujeme

Při zadávání údajů prostřednictvím formulářů, například na kontaktních stránkách nebo ve formulářích pro komentáře, mohou být nastaveny soubory cookie, které si zapamatují informace o uživateli pro budoucí korespondenci.

Soubory cookie třetích stran

V některých zvláštních případech používáme také soubory cookie poskytované důvěryhodnými třetími stranami. Následující část popisuje, s jakými soubory cookie se můžete na těchto stránkách setkat. Tyto stránky používají službu Google Analytics, která je jedním z nejrozšířenějších webových řešení pro zjišťování, jak stránky používáte a jak můžeme zlepšit vaše zkušenosti. Tyto soubory cookie mohou například sledovat, jak dlouho jste na webu a jaké stránky navštěvujete, abychom vám mohli nadále nabízet zajímavý obsah. Další informace o souborech cookie služby Google Analytics naleznete na oficiálních stránkách služby Google Analytics. Analytické nástroje třetích stran se používají ke sledování a měření používání těchto stránek, abychom vám mohli i nadále poskytovat zajímavý obsah. Tyto soubory cookie mohou například sledovat, jak dlouho jste na Stránkách a jaké stránky navštěvujete, což nám pomáhá zjistit, jak pro vás můžeme Stránky vylepšit. V některých případech vám můžeme poskytnout obsah na míru na základě toho, co jste nám o sobě sdělili, a to buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím odkazu na účet na sociální síti. Tyto typy souborů cookie nám jednoduše umožňují poskytovat vám obsah, který by vás mohl zajímat. Používáme také tlačítka sociálních médií a/nebo pluginy, které umožňují různé způsoby připojení k sociální síti. Aby tato tlačítka a zásuvné moduly fungovaly, následující sociální sítě, včetně Facebooku a Youtube, vám prostřednictvím našich webových stránek nastaví soubory cookie, které mohou být použity k vylepšení vašeho profilu na jejich webových stránkách nebo k poskytnutí údajů, které mají k dispozici pro různé účely, jak je uvedeno v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací
Doufáme, že jsme vám to objasnili, a jak bylo uvedeno výše, pokud si nejste jisti, zda něco potřebujete, je obvykle bezpečnější nechat soubory cookie povolené pro případ, že by interagovaly s některou z funkcí našich webových stránek. Pokud máte stále zájem o další informace, můžete nás kontaktovat některým z našich preferovaných způsobů.

KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pokud máte jakékoli připomínky, dotazy nebo žádosti týkající se používání vašich osobních údajů nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborů cookie, kontaktujte nás prosím na následující e-mailové adrese: standartbppo@gmail.com nebo na kontaktních údajích uvedených v části Kontaktujte nás. Uvítáme vaše dotazy a návrhy týkající se tohoto prohlášení.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je přijímáte.

Svůj souhlas (projev svobodné vůle) vyjádříte zaškrtnutím políčka.

„Souhlasím“ prostřednictvím online formuláře. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste v plném rozsahu přijali zásady ochrany osobních údajů.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a bude vás o tom informovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste správci poskytli.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25.05.2018.