Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI -Bezpečnostní a technická služba, Vzdělávání a školení 01.1 a v oblasti požární ochrany

Článek I
Úvodní ustanovení
Společnost Štandart BPPO, s.r.o, se sídlem Jelšavská Teplica 1,049 16, Gemerské Teplice, IČO: 50 256 220, zapsaná v Obchodním rejstříku Slovenské republiky Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č.: 33786/S (dále také „Štandart BPPO, s.r.o“ nebo „Poskytovatel“) je držitelem povolení Státního úřadu inspekce práce vydaného podle § 6 odst. 1 písm. d) bod 1 zákona č. 125/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon bezpečnostní a technické služby, výchovy a vzdělávání a držitelem osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany pro výkon služby požární ochrany č. 124/2006 Sb.

Společnost Štandart BPPO, s.r.o. vydává všeobecné podmínky pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnostně technických služeb a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „BOZP“) a v oblasti požární ochrany (dále také „PO“) a souvisejících doplňkových služeb (dále také „VOP“). Tyto obchodní podmínky upravují způsob poskytování jednotlivých služeb, jejich rozsah, práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu pro poskytovatele a zákazníka jako uživatele služby.

Článek II
Služby poskytované v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poskytovatel poskytuje služby v oblasti BOZP v souladu s obecně závaznými právními předpisy a za podmínek sjednaných ve smlouvě.
Poskytovatel se zavazuje zajišťovat pro objednatele zejména odbornou, metodickou, školící, výkonnou, kontrolní činnost v oblasti BOZP a další úkoly při zajišťování BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 124/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.1 SLUŽBY POSKYTOVANÉ V OBLASTI BOZP, které Poskytovatel poskytuje na základě oprávnění BTS, v rámci paušálního poplatku:
(a) Provedení počátečního auditu, jehož výsledkem je počáteční zpráva o auditu. Poskytovatel je povinen provést prvotní kontrolu bezprostředně po provedení platby, nejpozději do jednoho měsíce od data platby.
b) Poradenské služby v oblasti:
– odborné, metodické, organizační, kontrolní, koordinační, školící a další úkoly při zajišťování služeb BOZP, zejména z hlediska vhodnosti pracovních prostor, pracovních procesů a postupů, pracovních prostředků a jiných technických zařízení, pracovního prostředí a jejich technického, organizačního a personálního zabezpečení.
(c) Školení zaměstnanců o předpisech BOZP – provádět nejméně jednou za 24 měsíců (paušálně v rámci návštěv s určenou frekvencí).
(d) provádění pravidelné kontroly dokumentace BOZP a její aktualizace. Poskytovatel v rámci paušální odměny neaktualizuje dokumentaci vypracovanou třetí stranou. Poskytovatel provede aktualizaci dokumentace v rámci paušálního poplatku – tj. v důsledku změn ve statutárních orgánech nebo změn osob ve funkcích uvedených v dokumentaci, změny struktury, nákupu jednoduchých strojů apod..
(e) provádění preventivních prohlídek pracovišť ve lhůtách stanovených předpisy k zajištění BOZP.
( 1x za 12 měsíců)
(f) účast na vyšetřování pracovních úrazů a na vyhotovení záznamu o pracovním úrazu, vyhotovení zprávy o šetření příčin a okolností závažného a smrtelného pracovního úrazu a přijatých a provedených opatřeních k zabránění opakování pracovního úrazu
g) Provádění kontrol na požití alkoholických nápojů a jiných omamných látek u zaměstnanců Objednatele pomocí dechové zkoušky.
(při návštěvách objektů ve stanovených intervalech)
(h) Vypracování zprávy o inspekci na místě, která se zabývá jednotlivými podmínkami na místě.
(1x 12 měsíců)
i) zastupování a intervence při kontrolách státního dozoru v rámci smlouvy.

2.2 SLUŽBY POSKYTOVANÉ V OBLASTI BOZP nad rámec paušální odměny, a to na základě konkrétních písemných objednávek:

a) Vypracování základní dokumentace BOZP – Poskytovatel se zavazuje dodat dokumentaci nejpozději do 2 měsíců ode dne zaplacení objednané dokumentace.
b) Zajištění provádění odborných prohlídek a zkoušek el. zařízení – ve smyslu vyhlášky č. 508/2009 Sb. Vyhláška Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky, kterou se stanoví podrobnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s tlakovými, zdvihacími, elektrickými a plynovými technickými zařízeními a o uložení technických zařízení, která se považují za vyhrazená technická zařízení
(c) Poskytnutí osobních ochranných prostředků
(d) Rozvoj bezpečných pracovních postupů
(e) Stanovení pravidel pro pracovní dobu
(f) Další služby, které budou poskytnuty na základě výsledků auditu v souladu s individuální nabídkou.
(g) Školení zaměstnanců a nově přijatých zaměstnanců mimo návštěvy v dohodnuté frekvenci.

Základní dokumentace je soubor dokumentů:

– Koncepce politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
– Program pro provádění koncepce BOZP
– Seznam prací a pracovišť zakázaných těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a kojícím ženám
– Seznam prací a pracovišť zakázaných mladistvým pracovníkům
– Posouzení rizik vyplývajících z pracovního procesu a pracovního prostředí.
– Hodnocení rizik pro všechny činnosti
– Seznam poskytnutých osobních ochranných prostředků
– Postup pro přidělování osobních ochranných prostředků
– Pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro zaměstnance jiného zaměstnavatele pracující na společném pracovišti
– Vnitřní předpis o zákazu kouření
– Plán pravidelného seznamování a školení zaměstnanců
– Postup v případě újmy na zdraví, včetně první pomoci (traumatologický plán)
– Vnitřní předpis o kontrole požívání alkoholu, omamných nebo psychotropních látek
– Záznam o alkoholu, omamných nebo psychotropních látkách
– Jmenovací dekret zástupce pro bezpečnost zaměstnanců

Poskytovatel poskytuje služby v oblasti požární ochrany dle zákona č. 314/2001 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 121/2002 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 SLUŽBY POSKYTOVANÉ V OBLASTI PO v rámci měsíční paušální odměny:

(a) Provedení počátečního auditu, jehož výsledkem je počáteční zpráva o auditu. Poskytovatel je povinen provést prvotní kontrolu bezprostředně po provedení platby, nejpozději do jednoho měsíce od data platby.
b) změny a udržování dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem – aktualizace v případě organizačních, technických, legislativních nebo jiných změn. . Poskytovatel v rámci paušální odměny neaktualizuje dokumentaci vypracovanou třetí stranou. Poskytovatel provede aktualizaci dokumentace v rámci paušální odměny v minimálním rozsahu – tj. např. v důsledku změn statutárních orgánů nebo změn osob ve funkcích uvedených v dokumentaci, změny struktury, nákupu jednoduchých strojů apod.
(c) Provádět školení zaměstnanců o požární ochraně – provádět nejméně jednou za 24 měsíců (v paušálním rozsahu návštěv s určenou četností).
(d) Školení nově přijatých zaměstnanců před zařazením na pracovní místo a pracoviště (paušálně v rámci návštěv ve stanovené frekvenci).
(e) Stanovení míst se zvýšeným požárním nebezpečím a počtu členů požární hlídky – pouze pokud to vyžaduje zákon.
f) provádění preventivních požárních prohlídek a následný zápis do požární knihy (kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů objednatele a platných technických norem). – se provádí v pravidelných intervalech podle smlouvy.
V případě zjištění nedostatků, které vyžadují řešení jejich odstranění ze strany Objednatele, sdělí Poskytovatel tyto skutečnosti neprodleně způsobem dohodnutým ve smlouvě jako způsob komunikace.
g) Zastupování a intervence při kontrolách státního dozoru v rámci smlouvy.

Základní dokumentace je soubor dokumentů:

– Osvědčení o odborné způsobilosti
– Požární identifikační karta
– Pokyny pro požární poplach
– Požární evakuační plán – textová část
– Požární evakuační plán – grafická část
– Ohlašovna požárů
– Zajištění požární ochrany formou instruktáže nebo školení v mimopracovní době.
– Školení zaměstnanců o požární ochraně
– Tematický a časový rozsah školení zaměstnanců
– Tematický a časový rozsah odborné přípravy členů požárních hlídek
– Jmenovací dekrety členů požárních hlídek
– Seznam členů požární hlídky
– Údaje o požárech, příčinách požárů, zprávy o výsledcích provedených analýz a opatřeních přijatých v oblasti požární ochrany.

1.4 SLUŽBY POSKYTOVANÉ V OBLASTI PO nad rámec měsíční paušální odměny, a to na základě zvláštních písemných objednávek:

a) Vypracování základní dokumentace PO – Poskytovatel se zavazuje dodat nejpozději do 2 měsíců od data úhrady objednané dokumentace.
b) Zpracování Požárně bezpečnostního projektu stavby – Objednatel se zavazuje dodat potřebné podklady pro zpracování bezodkladně, nejpozději do 2 měsíců ode dne zaplacení, přičemž Poskytovatel dodá Objednateli objednaný Požárně bezpečnostní projekt stavby podle náročnosti zpracování, nejpozději však do 2 měsíců ode dne dodání posledního z potřebných podkladů pro zpracování.
(c) Provedení cvičného požárního poplachu
(pouze v oblastech, kde nejsou jednoduché podmínky pro evakuaci)
(d) Další služby, které budou poskytnuty na základě výsledků auditu v souladu s individuální nabídkou.

Článek III
Podmínky služby
Poskytovatel se zavazuje po uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Bezpečnostně technická služba a v oblasti požární ochrany (dále jen „Smlouva“) zajišťovat činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu právních předpisů, Smlouvy a VOP.

Sjednané činnosti budou vykonávat osoby s předepsanou odbornou způsobilostí (technik požární ochrany, bezpečnostní technik, autorizovaný bezpečnostní technik), které budou zajišťovat sjednané činnosti v objektech objednatele (uvedených v Dotazníku) na odborné úrovni a chránit tak zájmy objednatele v oblasti BOZP, PO.

V případě objednání doplňkové služby – zpracování Základní dokumentace BOZP nebo Základní dokumentace BOZP, provede poskytovatel v objektech objednatele audit, na jehož základě zpracuje objednanou Základní dokumentaci BOZP a Základní dokumentaci BOZP.

Poskytovatel není povinen provést úvodní audit, předložit úvodní auditní zprávu ani provést další službu v případě prodlení zákazníka s úhradou faktury za danou službu.

Poskytovatel se zavazuje na základě jednotlivých písemných objednávek zákazníka potvrzených poskytovatelem dle článku XI. Sdělení poskytovat zákazníkovi od počátku smluvního vztahu další služby na základě individuální cenové nabídky.

Poskytovatel poskytuje služby v pracovní době techniků od 7:30 do 19:30 hodin. do 16:00.

Článek IV
Uzavření smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva vstupuje v platnost dnem uvedeným přímo na smlouvě a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Článek V
Práva a povinnosti zákazníka
Objednatel bere na vědomí, že provádění služeb a činností uvedených ve smluvní dokumentaci ze strany poskytovatele je závislé na řádném a včasném poskytnutí součinnosti ze strany objednatele. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli na vyžádání veškeré potřebné dokumenty a informace, které jsou nezbytné pro činnost Poskytovatele a na jejichž základě bude Poskytovatel plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Objednatel je rovněž povinen dát Poskytovateli včas k dispozici dokumentaci BOZP nebo PO, kterou pro něj dosud zpracoval jiný poskytovatel. Objednatel zajistí, aby jeho zaměstnanci byli plně informováni o účelu a cílech týmu poskytovatele pro BOZP a PO při výkonu činností uvedených ve smlouvě.

Objednatel se zavazuje seznámit Poskytovatele se svými prostory a činnostmi a je povinen umožnit členům týmu BOZP a PO přístup na všechna pracoviště Objednatele nebo jeho smluvních partnerů, kde zaměstnanci Objednatele vykonávají pracovní činnosti, a to za účelem plnění povinností vyplývajících ze smlouvy a VOP. Objednatel je povinen předem informovat zaměstnance poskytovatele o podmínkách přístupu na tato pracoviště.

Objednatel se zavazuje umožnit pověřeným osobám Poskytovatele pořizování foto a video dokumentace, je-li to nezbytné pro výkon činností dle Smlouvy, a to vždy pouze za přítomnosti osoby určené Objednatelem a za dodržení opatření stanovených vnitřními bezpečnostními předpisy Objednatele.

Objednatel je povinen zajistit, aby dokumentace zpracovávaná Poskytovatelem nebyla Objednatelem, jeho zaměstnanci a třetími osobami, které jsou ve smluvním vztahu s Objednatelem, upravována, opravována, měněna nebo jinak modifikována. Objednatel může kopírovat dokumentaci zpracovanou poskytovatelem pouze jako celek a pouze pro účely interního použití na pracovištích objednatele nebo v případě vyžádání zpracované dokumentace příslušným orgánem státního dozoru.

Objednatel je plně odpovědný za ochranu a bezpečnost zaměstnanců poskytovatele na jeho pracovištích při poskytování odborných služeb v oblasti BOZP.

Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit Poskytovateli termín kontroly oznámené jakýmkoliv kontrolním orgánem v rámci BOZP a PO. Zákazník je povinen umožnit Poskytovateli účast na každé kontrole. Poskytovatel je povinen se takové kontroly i projednání zápisu z ní zúčastnit, pokud o to zástupce zaměstnanců objednatele včas a prokazatelně požádá. Pro včasné vyžádání přítomnosti poskytovatele při kontrole je stanovena sedmidenní lhůta. V ostatních případech není poskytovatel povinen se kontroly zúčastnit. To však nezbavuje objednatele povinnosti oznámit datum, průběh a výsledek předmětné kontroly, které se poskytovatel neúčastnil.

Poskytovatel vyvine maximální odborné úsilí, aby v co největší míře poskytl součinnost při neohlášené kontrole, ať už telefonicky nebo elektronicky.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli veškeré změny, které by mohly mít vliv na poskytování služeb v oblasti BOZP a PO. Jedná se zejména o jakoukoli změnu technologických postupů, rozsahu podnikání, počtu zaměstnanců, organizace práce, nákupu strojů, zařízení apod.
Na základě skutečností uvedených v předchozí větě si smluvní strany dohodnou podrobnosti plnění povinností poskytovatele ze smluvního vztahu dodatkem ke smlouvě.

Zákazník se zavazuje, že po dobu trvání smluvního vztahu nebude činnosti uvedené ve smlouvě vykonávat prostřednictvím třetích osob.

Objednatel má právo požadovat po Poskytovateli náhradu vzniklé škody, pokud Poskytovatel nevykonává svou činnost řádně a v souladu s touto Smlouvou a příslušnými obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, a to ani po písemném upozornění Objednatele.

Zhotovitel automaticky nepřebírá odpovědnost za plnění povinností objednatele v oblasti BOZP a PO od okamžiku podpisu smlouvy do doby provedení vstupního auditu v souladu se smlouvou a VOP a neodpovídá za případné škody způsobené objednateli ve výše uvedených oblastech v době od uzavření smlouvy do doby provedení vstupního auditu v souladu se smlouvou a VOP. Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby audit provedl co nejdříve po zaplacení faktury.

Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o nástupu nových zaměstnanců, zajistit účast všech zaměstnanců na vstupním a opakovaném školení a zajistit organizaci prostor, pokud se s poskytovatelem nedohodne jinak. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkovi, pokud je škoda způsobena nesplněním informační povinnosti ze strany zákazníka.

Článek VI
Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel je povinen řídit se při vstupu na pracoviště pokyny Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, a činnosti vyplývající ze smlouvy, VOP a Ceníku vykonávat v prostorách pouze v doprovodu osoby určené Objednatelem.

Poskytovatel je povinen dodržovat všechna ustanovení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Poskytovatel je povinen nahradit Zákazníkovi vzniklou škodu, pokud Poskytovatel nevykonává svou činnost v souladu se Smlouvou, VOP a příslušnými obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani po písemném upozornění Zákazníka v přiměřené lhůtě poskytnuté Zákazníkem.

Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne zákazníkovi v důsledku nedodržení doporučení poskytovatele poskytnutých na základě smlouvy nebo VOP nebo porušení obecně závazných předpisů. Poskytovatel dále neodpovídá za škodu, která vznikne objednateli v důsledku toho, že objednatel nezajistí účast zaměstnanců na činnostech poskytovaných poskytovatelem v souladu s VOP nebo smlouvou.

Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkovi, pokud je škoda způsobena nesplněním informační povinnosti ze strany zákazníka.

Datum splatnosti faktury je stanoveno přímo ve smlouvě.

Článek VII
Doba trvání smlouvy
Smluvní vztah je ukončen:
– na základě písemné dohody obou stran k datu uvedenému v dohodě,
– písemným vypovězením smlouvy bez udání důvodu, avšak vždy s ohledem na povahu poskytovaných služeb pouze k výročnímu dni smlouvy,
– písemným odstoupením v případě podstatného porušení této smlouvy druhou stranou, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

Podstatným porušením této smlouvy ze strany zákazníka je zejména:
– neposkytnutí dostatečné pomoci poskytovateli při plnění jeho úkolů, a to ani po předchozím písemném upozornění ze strany poskytovatele.
– prodlení s úhradou faktury za předmětné služby, jakož i prodlení s úhradou faktury za službu – Vypracování základní dokumentace BOZP nebo Vypracování základní dokumentace PO ze strany Objednatele o více než 30 dnů.

Podstatným porušením smlouvy ze strany poskytovatele je opakované neplnění povinností a úkolů podle této smlouvy, a to i přes předchozí písemné upozornění ze strany zákazníka.

Článek VIII
Cena za poskytnutí služby
Zákazník je povinen zaplatit za poskytnuté služby odměnu ve výši stanovené poskytovatelem v cenové nabídce, a to na základě samostatné faktury vystavené poskytovatelem za každou jednotlivou službu.

Poskytnutí služeb, o které zákazník písemně požádá, musí být poskytovatelem písemně potvrzeno. Zasláním vyplněné objednávky, která obsahuje všechny náležitosti uvedené v čl. XI sdělení, se stává pro zákazníka závazným.

Cestovní náklady spojené s výkonem služby jsou zahrnuty v paušální odměně nebo v ceně za doplňkovou službu. Veškeré náklady spojené s hasicími přístroji, včetně prohlídek, kontrol, výměn, tlakových zkoušek a dalších položek, nejsou zahrnuty v dohodnutém měsíčním paušálním poplatku. Poskytovatel poskytuje předmětné služby na základě písemné objednávky.

Dohodnutá paušální odměna vychází z údajů uvedených v dotazníku, který je nedílnou součástí této smlouvy. Dotazník je podepsán zákazníkem a přiložen ke smlouvě. Zákazník svým podpisem potvrzuje pravost údajů v něm uvedených.

Zjistí-li poskytovatel v průběhu smluvního vztahu rozpor mezi údaji uvedenými v dotazníku a skutečností a tyto skutečnosti brání poskytovateli řádně a včas splnit předmět smlouvy, může poskytovatel od smlouvy okamžitě odstoupit. V případě okamžitého odstoupení poskytovatele má poskytovatel nárok na úhradu prokazatelných nákladů spojených s poskytováním služeb do okamžiku odstoupení.

Pokud zjištěný rozpor nebrání Poskytovateli v řádném a včasném plnění předmětu Smlouvy, může Poskytovatel v přiměřené lhůtě požadovat po Objednateli dorovnání rozdílu v odměně, která by byla požadována, pokud by Dotazník obsahoval správné údaje, z již vyplacené odměny. Pokud Objednatel neuhradí zůstatek v přiměřené lhůtě, má Poskytovatel stejná práva, jako kdyby zjistil skutečnosti, které Poskytovateli brání v řádném a včasném plnění předmětu Smlouvy.

Článek IX
Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit poskytovateli za poskytnuté služby sjednanou odměnu ve sjednané periodicitě, a to na základě daňového dokladu (dále také jen „faktura“) vystaveného poskytovatelem. Faktura se vystavuje za následující období se splatností 7 kalendářních dnů ode dne vystavení.

Poskytovatel je plátcem DPH !

Nezaplatí-li Objednatel Poskytovateli odměnu na základě faktury řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn požadovat od Objednatele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Četnost plateb může být dohodnuta jako :
(a) měsíčně
(b) čtvrtletně
(c) ročně
Smluvní strany se mohou písemným dodatkem ke smlouvě dohodnout na změně dohodnuté platební lhůty na jinou. Mohou tak učinit až po skončení periodického cyklu, pro který byla faktura vystavena.

Článek X
Osobní údaje
Smluvní strany jsou povinny po dobu trvání této smlouvy i po jejím ukončení:
– zachovávat důvěrnost důvěrných informací,
– nepředávat tyto informace třetí straně, nezveřejňovat je a nepoužívat je ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiného bez písemného souhlasu dotčené strany,
– používat důvěrné informace pouze v přímé souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

Smluvní strany zajistí, aby třetí osoby neměly přístup k dokumentaci související s plněním předmětu této smlouvy, a zajistí ochranu osobních údajů zaměstnanců.

Článek XI
Komunikace
Jakákoli komunikace podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být písemná a doručená druhé straně. Obvyklým způsobem vzájemného doručování písemných sdělení podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní je elektronická pošta (e-mail), fax nebo dopis. Písemná sdělení týkající se změny nebo ukončení smlouvy však musí být vždy doručena osobně nebo doporučeným dopisem.

Písemné sdělení se považuje za doručené, pokud:
a. zásilka byla doručena na adresu přijímající strany uvedenou v identifikaci stran (a v případě změny na adresu uvedenou v oznámení o změně této adresy) v den doručení,
b. zásilka je vrácena odesílající straně jako nedoručená, přestože byla doručena na poslední známou adresu přijímající strany v den doručení oznámení o nedoručení odesílající straně,
c. zásilka byla doručena osobně v den jejího převzetí přijímající stranou; strany jsou povinny písemně potvrdit předání/převzetí zásilky při jejím osobním doručení. Odmítnutí přijetí zásilky nebo písemného potvrzení o přijetí zásilky přijímající stranou má účinky řádného doručení ke dni tohoto odmítnutí.

V případě doručování elektronickou poštou (e-mailem) se za datum doručení považuje datum, kdy odesílající strana odešle e-mail na e-mailovou adresu přijímající strany uvedenou v identifikaci stran (a pokud taková adresa neexistuje, na e-mailovou adresu sdělenou odesílající straně během platnosti této dohody). Pokud odesílající strana odeslala e-mail během státního svátku, je dnem doručení následující pracovní den po datu odeslání e-mailu.

Článek XII
Postup pro podávání stížností
Zákazník může podávat stížnosti na poskytované služby výhradně písemně v souladu s článkem XI Komunikace VOP. V reklamaci je zákazník povinen uvést své identifikační údaje ze smlouvy, zejména obchodní firmu, adresu sídla nebo místa podnikání, IČ, číslo smlouvy, které se reklamace týká, a jasně a srozumitelně popsat předmět reklamace.
Poskytovatel rovněž písemně oznámí výsledek šetření nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení stížnosti.

Článek XIII
Závěrečná ustanovení
Společnost Standard BPPO, s.r.o. je oprávněna tyto VOP měnit. Platný text je zveřejněn na oficiálních internetových stránkách poskytovatele.

Naposledy aktualizováno v Jelšavská Teplice dne 01.01.2021